Uygulamakta ısrarcı olmadığım halde yaptığım işlere göz attığımda ister istemez kullandığım bir…
Bekir Arslan
11

Dediğiniz gibi insan kendiniz zorlamasa bile bu düzenin varlığının farkına varabiliyor. Önemli olan bu durumu benimsemek ve bu süreci zamanı yönetmek için kendi lehimize kullanmak diye düşünüyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.