Container’ı Detach modda çalıştırmak

Source Control sisteminizi otomatize edin.

Özet

  • TLS üzerinden DNS, tüm DNS isteklerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir protokoldür.
  • Bu uygulama, İnternet Servis Sağlayıcılarının hangi web sitelerine erişmeye çalıştığınızı görmesini engeller.
  • DNS’yi TLS üzerinden kullanmak için DNS servisinizin bunu desteklemesi gerekir.

Örnek Proje Yapısı

Project Structure

Neler var?

ThreadPool

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store