22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
18155

Bahsettigin seyin yapılmasını saglıyacak bir silah var dünyada,ismi de “HAARP” projesi merak edenler bakabilir.

Like what you read? Give Aykut Yapıcı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.