รู้จัก Firebase Realtime Database ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero
🔥Jirawatee
42511

เหมือนgradle databaseเปลี่ยนแล้วอ่ะครับ(หรือผมเข้าใจผิด)
เป็น firebase-client-android แทน

ผมลองทำAuthได้ แต่Databaseไม่สร้างuserให้
ลองแล้วมึนๆหน่อย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.