ลง npm ได้แล้วครับ แต่ รัน node app.js ไม่ได้
Peerapoom Panyasiri
2

ผมใช้โครงสร้างเดิมของ flashlight เลยครับ ตอนรัน node app.js ขึ้น error ว่าอะไรเหรอครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.