who social media work in groups

a project for Mobile Reputations- Collaobrative Consumption in Sharing Economy Era panteion university
by
Papanastasatos Babis 
Maneta Vasia
Mitsikwsta Anastasia
Dionusopoulou Erifili
Katsarou Veroi
Thanou Vissaria

https://www.youtube.com/watch?v=Dv37UwzWdUw