Нэгэн хэвээр л үргэлжилдэг энэ өдрүүд дунд уртаа гэгч амьсгаа авах ямар сайхан. Өглөө шувуудын жиргээ, голын чимээ сонсож хотыг нам тайван нойрсож байхад алхах.

Бидний эргэн тойронд нэгэн хэвийн харагдах хэрнээ нууц нь хадгалагдсан мянга мянган амьдрал өрнөж нэгэн зүйлд тэмүүлж байдгийг өглөөний нам гүмээс л мэдрэх шиг боллоо.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.