Image for post
Image for post

Türkiye’nin önemli teknoloji ve ar-ge firmalarından Tekhnelogos, TekhneTalks adlı etkinlik serisinin ilkini 15 Ocak’ta düzenledi. Sanat, bilim, kültür ve teknoloji odaklı aylık konuşma serisinin ilk konuğu gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu oldu.

Yoğun ilgiyle karşılanan ilk etkinlikte Serdar Kuzuloğlu “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket’te Teknolojinin Öte Yanı” başlıklı konuşmayla katılımcıların karşısına çıktı. 70’ten fazla katılımcı, Kuzuloğlu’nun mitolojik dönemden günümüze uzanan zaman tünelinde tüketicilerin, şirketlerin, iletişimin ve çalışanların nasıl dönüştüğünü merakla izledi. Kuzuloğlu, bir zamanlar mağarada yaşayan ve çok küçük bir iletişim çapına sahip insanoğlunun, dijital çağda nasıl her saniye kalabalık kitlelere hitap eder hale geldiğini net örnek üzerinden katılımcılarla paylaştı.

TekhneTalks

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store