Kadıyı şikayet etmek..

Tarihi goygoyu sevdiğimize şurada kısaca değinmiştim :

Bu goygoyun bir diğer ayağını da ‘Osmanlı’da adalet’ oluşturuyor. Hani şu ‘ecdadımız öyle adaletliydi ki.. öff.. o kadar olur’ diye başlayan, palavra hikayelerde süslenen adalet.

Osmanlı’da adaleti sağlamakla yükümlü kurum kadılık müessesesi olduğundan, önce bir kadı nasıl yetişiyor ve görevlendiriliyor, bunu görmemiz gerek.

Çok Programlı Ulema Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ha heyli hala hula da..

Ulemanın yetiştiği ana kaynak, medresedir. Medreseye kabul edilmek için, bir erkek çocuğun okuma yazma bilmesi ve din adamlarınca verilen temel dini bilgilere sahip olması gerekliydi. Mahalle mektebi, sıbyan mektebi gibi ilköğrenim kurumları bu hazırlık eğitimini vermekle yükümlüydü. İmparatorluğun son dönemlerine kadar köylerde okul olmadığına göre, reaya çocuklarının bu eğitimi alması pek olası değildir. O nedenle ulemanın insan kaynağı da şehirler ve kasabalarda yerleşik bulunan mevcut ulema ve buna ek olarak zanaatçıların çocuklarıdır.

Medresede dersler temel olarak din ağırlıklıdır. Bu derslerde, kanunlar ve Kur’an yorumlaması üzerinde durulur. Genellikle içtihatlar öğretilir. İkinci derecede dersler olarak tarih, coğrafya ve matematik de öğretilir. Öğrenciler sınavlarını başarıyla tamamladıkça bir üst kademeye alınıyordu.

Medreselerin en üst kademesi İstanbul’dadır. Bu aşamaya gelen öğrencilere ‘danişmend’ ünvanı verilir ve cüzi bir gündelik ödenir. Danişmend için iki kariyer imkanı vardı : Medreselerden birine öğretmen (müderris) olarak atanmak veya kadılığa başlamak. Müderrisler de derece derece yükseliyor, bu dereceye göre prestij ve ücretleri de artıyordu. Ayrıca, müderrislikten kadılığa geçiş de her zaman mümkündü.

Atanma, KPSS, Rüşvet, Torpil

‘Sadece kimlik getirin, kalem/silgi yasak’

Kadıların atanması, İstanbul’daki Kazaskerliklerce gerçekleştirilir. Anadolu ve Rumeli için iki ayrı merkez vardır ve kadı adayları buradaki haftalık toplantılara katılırdı. Ancak atama, kazaskerin bizzat onayına bağlı idi ve çoğu zaman liyakat yerine rüşvet ile gerçekleşiyordu.

Kadı, devletten herhangi bir maaş almazdı. Görev yaptığı bölgede gördüğü davalardan kimi zaman yüzde, kimi zaman sabit bir ücret alırdı. Örneğin, miras davalarından yüzde 20 kadıya kalıyordu. Evlenenlerden ise 36 akçe sabit ücret alınırdı. Kütüğe kayıt 7 akçe, kütük sureti ise 12 akçe ücrete tabi idi. Haliyle, bu durum kadıyı bölge halkının sırtında bir yük, idarenin genelini de yozlaşmış ve halkça sevilmeyen bir baskı aracı yapar. Ağır vergilerin ezdiği halk, bir de kadı tarafından soyulmaktadır.

Taze bir kadı, öncelikle günlük geliri 40–100 akçe arası değişen ufak yerlerin kadısı olarak atanır. Yerel halkla fazla kaynaşmasın diye hizmet süresi 2 yılı dolmadan İstanbul’a geri çağırılır. Bu aşamada kadı geri döner ve yeni bir atama için süreç tekrar başlar. Ancak bu kez daha prestijli bir kadılık beklenir, buna bağlı olarak da verilen rüşvetin boyutu artar.

Böylece, sistem kadıyı ister istemez soyguna sürükler : Zira, kadı bilmektedir ki atandığı yerden 2 yıl dolmadan İstanbul’a masraflı bir yolculukla geri gelecek, İstanbul’da atama beklediği sürece devlet tarafından kendisine bir maaş ödenmeyecek ve atanmak için de kazaskere yüklüce bir rüşvet ödemek zorunda kalacak. Bu durumda kadıya düşen, ilk atandığı yerde 2 yıl boyunca halkın sırtından toplayabildiği ne varsa almaktır. Nasıl olsa bu bölgeye bir daha gelmesi söz konusu değildir.

Kadılar bürokrasi içinde ilerledikçe daha itibarlı yerlere gelirdi. En tepede Bursa, Edirne ve onların da üzerinde İstanbul kadısı vardı. İstanbul kadısı, kazaskerliğe terfi ederdi. Kazasker, askeri sınıfın kadısıydı (kadı-asker’den türemiştir). Diğer kadılar askerlerin davalarında karar veremezdi.

Kazasker, hazineden dolgun bir maaş alır, ayrıca atadığı her kadının ilk maaşından da yüzde alırdı. Rüşvet ve hediyeler elbette buna eklenecektir. Rumeli kazaskeri, hiyerarşide Anadolu kazaskerinden yüksektedir ve terfi edip Şeyhülislam olabilir ki rütbece vezir-i azam’a denktir.

Kadı gibi haram yemez

Yaz kızım..

İmparatorluğun son dönemlerinde gazeteci Ali Suavi’nin şahit olduğu bir olayı nakledelim :

‘İçeriye bir zaptiye bir köylü getirdi. Karı ‘davam var’ dedi. Bizim sofu Hacı Hafızoğlu ‘kayıt ve tescili şer’an lâ­ zımdır’ deyup sağ eline bir kalem, sol eline bir kâğıt aldı ve gözlerini süzerek… ‘söyle’ dedi. Köylü karı ki köyünde dahi kimsesiz, evsiz barksız hizmetçi olduğu takririnden zahir oldu. Tâ kadın ninesinden kalma olmak üzere cüm­lesi yirmi kuruş eder etmez toprak tencere, keser sapı gibi bir takım eşyanın köylüsünden birinin tahtında oldu­ğundan bahisle bunların ahiz ve tahsilini ciğer paralar ni­yazlarla rica etti. Müdür vekili müfredatı eşyayı zincirle­me kaydettikten sonra ‘herif celbolunduğu halde inkâr ederse isabet edebilüp edemiyeceğine’ dair bazı sual ve cevap ile ademi isbat canibini bitercih ‘herifi celp ve mü­dafaa lazım gelmiyeceği” cevabiyesini verdi. Kadın ağla­yarak kapıdan dışarı çıkmak istedi. Ama Hacı Hafızoğlu, kaşlarını çatup gözlerini belertüp kalın ses ile haykırdı ki ‘kayıt ve tescil parasını ver de öyle git’ Fakir köylü para lakırdısını işitince dönüp ‘aman ağa, merhamet et, ben­den para isteme’ dedi. Hacı Hafızoğlu dedi ki: ‘Müdür se­nin hizmetkârın mı? Kaç saattir sen söyledin, işte ben yaz­dım (elindeki kâğıdı da gösteriyor) şer’an resmini ver.’ Köylü şer’an denince ne yapsın (şeriatın kestiği parmak acımaz) kaç para olduğunu sual eyledi… Hacı hafızzade ‘şer’an altmış kuruş’ dedi. Karı altmışı duyunca ‘aman ağa. Padişah başı için, evlâdın başı için ben köyde hizmetçi­yim, aman…’ diye ağlamağa başladıkta müdür gerdanın­ da delaili hâmil ve mühellil olduğu halde zaptiyeye tevcihi hitap edüp ‘Al bu kadıncağızı, Kara Müftüye götür ve de ki Hacı Hafızoğlu bu kadıncağızın yazdırdığı şeyler zah­meti için altmış kuruş resim istiyor… Kitaba baksın haber versin’ dedi. Zaptiye karıyı odadan çıkardı. Bir az müd­det sonra kadın ağlıyarak zaptiye ile odaya girdi ve Kara müftünün kara kaplı kocaman kitaba bakıp ‘öyledir altmış kuruş lâzım gelir’ dediğini ikrar eyledi. Lâkin kendinin bu­nu vermeğe kudreti olmadığından çocuğunu (yanında bir küçük oğlan çocuğu var idi) kasabada birine beslemeliğe vererek para tedarik etmesi zımnında zaptiyenin kendisi ile beraber dolaşmasına müsaade niyaz etti. Ol veçhile de müsaade edildi. Gittiler. İki saat sonra çocuksuz döndü­ler. Ağacı esnafından birinden çocuğu yıllığı kırk kuruşa vermişler ve yirmi kuruşunu peşin almışlar. Bu yirmiyi Ha­cı Hafızoğlu’na verdiler…

Merkezi idarenin vergisi, avarızı, salması, üzerine sipahinin öşürü, yetmedi kadının soygunu.. İşte atalarımızın yaşadığı ‘adalet devri’.

Elbette her dönemi kendi şartlarında değerlendirmek gerekir. Bu çağda benzer soygun düzeni Batı’da da mevcuttu. Ancak şimdiye kadar bir Fransız’dan ‘XIV. Louis dönemi ne de bereketliydi’, bir İngiliz’den ‘kralımız VIII. Henry ne kadar da adaletliydi.’ diye duyanınız varsa beri gelsin.

Kaynaklar

Stefanos Yerasimos : ‘Azgelişmişlik sürecinde Türkiye’
Halil İnalcık ‘Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar’

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.