Sonunda belin bükülecekse, bırak buna değecek şeylerle bükülsün.
Her Yükün Hamalı Sen Değilsin
İbrahim Sarbay
2406

Önemli olana takılıp, Değerli olduğunu ıskaladığımız çok şey yapıyoruz hayatta.

75ton demir aslında sadece 1 kg altın değerinde.

Değerli olanı seçebilmek nasibimiz olur İnşaAllah.

Güzel yazı için teşekkür ederim İbrahim bey.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.