Bir tanesi matematiğe yatkındır 2 saatte anlar. Öbürü yatkın değildir 2 ayda anlar. Ama anlar. Fakat müfredat o konuyu vermemiz için belirli bir süre ayırıyor bize. Diyor ki: “Köklü çokluklara 2 hafta ve 6 ders saati ayırabilirsin.”
Hiçbir Konuda Uzman Olmadan, Her Konuda Fikri Olanlar
Dr. Selçuk Can Güven
2305

Geçen hafta açıklanan sonuçlara göre : Matemetik öğretmenleri branşlarındaki 50 sorudan 9 ortalama soru yaptıkları bir gerçekliği de buraya bırakayım :(

Like what you read? Give bahrideniz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.