БУРХАДЫН СУРГААЛЬ

Хэн нэгэн хөгжиж цэцэглэж байвал даган баясагтун

Тэгвэл та өөрөө хөгжиж цэцэглэнэ

Хэн нэгэн баясаж жаргаж байгаа бол даган баясагтун

Тэгвэл таны жаргал таашаал улам нэмэгдэнэ

Хэн нэгэн гэгээрч ариусч байвал даган баясагтун

Тэгвэл ариусал гэгээрэл улам тэлнэ

Хэрвээ бүх ертөнцийн амар амгалан ариун гэгээн үйлст даган баясвал

Таны баяр баясгаланг ертөнц дахин тэтгэж дэмжинэ.

Хамрын хийд, Дорноговь

Огт оргүй хоосон амьдралаас…

Like what you read? Give Bella a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.