آشنایی با آمال بوناهرا؛ شریکِ زندگی آنتونیو اسفندیاری که او هم پوکرباز است

آمال، زندگی خصوصی‌ای دارد و سخت می‌توانید چیز زیادی در مورد زندگی وی پیدا کنید.

باب بوناهرا، پوکربازی اهل کشور بلیز است. این کشور کوچک در آمریکای مرکزی واقع شده و جمعیت آن، کمی بیش از سیصدهزار نفر است. به نظر می‌رسد، باب در حوالی سال 2008 با خانواده خود راهی آمریکا شده است. او در سری جهانی پوکر 2011، به میز نهایی رسید و این بالاترین افتخار دوران پوکر وی است. باب، بازیکن کم‌افتخاری نیست و در دوره پوکر خود که هنوز نیز به پایان نرسیده، بیش از دو میلیون دلار سود داشته است. باب بوناهرا دختری دارد که نام او آمال (Amal) است.

ورود به ایران ایکس بت

آمال و آنتونیو اسفندیاری از چند سالی می‌شود که ارتباط خود را با یکدیگر آغاز کرده‌اند. این زوج در ژانویه 2015 صاحب یک فرزند پسر شدند و فرزند دیگری نیز پس از این تاریخ به دنیا آوردند. این زوج، اگرچه هنوز به نظر ازدواج نکرده‌اند، بسیار جدی به نظر می‌رسند. شاهدی بر این موضوع این است که آمال، اسم اکانت خود در اینستاگرام را آمال اسفندیاری ثبت کرده است. آن‌ها یکی از پرتعداد زوج های پوکرباز جهان هستند.

البته آمال، به خوبی همسر و پدرش در پوکر عمل نکرده است. بین 2013 تا 2019 او در پنج تورنمنت پوکر در آمریکا شرکت کرده و نتوانسته به بیش از 43 هزار دلار برسد. گفتنی است آنتونیو اسفندیاری نیز، در سال 2019 تنها در یک تورنمت شرکت کرده است. او در پنجاهمین سری جهان پوکر در لاس وگاس، به 82 هزار دلار رسید.

لوس آنجلس تایمز، مطلبی را در مورد خانه این زوج کار کرده که در ونیز واقع است. این خانه مجلل، سه میلیون و چهارصد دلار ارزش دارد که تصاویری از آن را در ادامه خواهید دید.

Written by

مرجع تخصصی و به روز سرگرمی در دنیای آنلاین

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade