سایت حضرات چگونه معتبر شد؟

همانطور که میدانید! البته اگر بت باز باشید؛ سایت حضرات معتبرترین سایت بازی انفجار و پیش بینی است که از اسکریپت فرشید مونتیگو استفاده می‌کند.

اما حتما برای شما هم سوال پیش آمده است که چرا از میان بیش از صدها سایت شرط بندی نظیر تاک تیک، پابلو بت، تاینی بت، بنفیت و … این سایت بیشتر موفق به جذب کاربر شده است.

در این مطلب به عنوان کسی که بیش از 2 سال در زمینه شرط بندی فعال بوده است به بررسی علل اعتبار سایت حضرات میپردازم.

پول درآوردن از حضرات اولویت اول پویان مختاری

درست است که خوانندگان و هنرمندان دیگری نیز در زمینه شرط بندی فعالیت می‌کنند. برای مثال پوپک سایت 313بت را مدیریت می‌کند. یا پابلو بت برای علیشمس است. اما برخلاف دیگران، پویان مختاری همه کارهای خودش را در جهت بهبود وضعیت حضرات هماهنگ کرده است، خواندن برای پویان مختاری بیشتر جنبه بازاریابی برای سایت حضرات دار دارد. انتشار آهنگ های جدید در میان انبوهی از پیام های تبلیغاتی برای سایت شرط بندی صورت می‌گیرد.

همچنین خانواده پویان مختاری نیز در همین جهت هماهنگ شده اند. خواهر او نیکتا مختاری به همراه برادرش در سناریوهای تبلیغاتی نیلی افشار و پویان مختاری شرکت می‌کنند.

اینها حتی ممکن است سناریوهای تبلیغاتی چندماهه برای تبلیغ سایت شرط بندی اجرا کرده باشند.

در آخرین سناریو که در آذر 1398 در حال اجراست نیلی افشار بعد از خیانت پویان مختاری اقدام به خودکشی کرد.

سبک مدیریت پویان مختاری در سایت حضرات

به نظر میرسد پویان مختاری فردی باهوش و آگاه است. برخلاف افرادی نظیر وحید خرایی، داوود هزینه، ساشا سبحانی و دیگرانی که دائم در حال خوشگذرانی و در حاشیه هستند، پویان مختاری همواره هوشیار و در حال بررسی وضعیت کسب و کار خودش است.

برای مثال در آخرین اقدامی که انجام شده است پویان مختاری با متخصصی ما در مجله بخت تماس گرفت و سوالاتی درباره بازاریابی دیجیتالی و بهینه سازی برای موتورهای جستجو مطرح کرد که توسط همکاران ما به صورت کامل راهنمایی شد.

تاثیر قوم لر در کسب و کار پویان مختاری

پویان مختاری لر است، او از این موضوع به بهترین شکل استفاده کرده است. در میان آهنگهایی که میخواند بیشتر از زبان لری استفاده میکند. لرها او را دوست دارند و در اینتساگرام دنبالش میکنند. در ادامه پویان مختاری از این فضای تبلیغاتی استفاده میکند و کاربران زیادی را به سایت شرط بندی خودش هدایت میکند.

استراتژی لاکچری پویان مختاری

پویان مختاری ماشین بازی خوبی است. چندین ماشین مدل بالا دارد و تا جای ممکن به آنها رسیده است. رنگ و شکل آنها را بیشتر برای خوب جلوه دادن در عکسها تغییر داده است. تغییراتی که ایرانی ها و عرب ها و ترک ها آن را دوست دارند. رنگ های برق برقی ماشین برای این قشر فریبنده است. ساعت مچی چند میلیونی و خانه های لوکس و اتاق های هتل لوکس برخی دیگر از شوها و نمایش های پویان مختاری است.

سایت حضرات چیست

به صورت دقیقتر سایت حضرات یک وبسایت شرط بندی آنلاین است. محوریت اصلی این سایت ها شرط بندی فوتبال است. با این حال کازینوی آنلاین یکی از پر مخاطب ترین بخش های حضرات است.

اپلیکیشن حضرات

یکی از مشکلات استفاده از سایت های شرط بندی فیلتر شدن آنها توسط دولت ایران است. دلیل این موضوع غیر قانونی بودن فعالیت این سایت ها در ایران بخاطر مسائل شرعی است.

بنابراین ممکن است حین یک بازی کازینویی آنلاین درست زمانی که چند میلیون تومان شما وابسته به چند کلیک است، ناگهان سایت شرط بندی فیلتر شود.

حالا اگر بدانید اپلیکیشن شرط بندی از لینک مخفی استفاده میکند که دیرتر توسط کمیته فیلترینگ شناسایی میشود و فیلتر شدن آن دیرتر اتفاق میافتد. از این امکان استفاده نمیکنید؟

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade