شرط بندی در امارات؛ کازینوها، لاتاری‌ها و سایت‌های شرط بندی

کشور همسایه جنوبی را از جنبه سرگرمی‌ها بررسی کرده‌ایم.

در این سری، سراغ کشورهای همسایه ایران که به عنوان مقاصد تفریحی در نظر گرفته می‌شوند رفته‌ایم و پیش از این ترکیه و ارمنستان را در این خصوص بررسی کرده‌ایم. این بار سراغ کشور جنوبی، امارات و شهر محبوب دبی رفته‌ایم.

برخلاف دو کشور قبلی که امکاناتی برای توریست‌ها از جهت شرط بندی فراهم می‌کردند، امارات قوانین سخت‌گیرانه‌ای حتی برای همگان دارد. آن‌ها به طور کل حتی یک کازینو ندارند ولی به شیوه‌هایی دیگر، امکاناتی را برای شرط بندی و قمار به وجود آورده اند که در سه دسته آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

ورود به ایران ایکس بت

لاتاری

یک شرکت خرده‌فروشی به نام DubaiDutyFree یا به اختصار DDF وجود دارد که از 1999 تاکنون، ماهیانه برای مشتریان خود یک لاتاری برگزار می‌کند و به برنده یک میلیون دلار جایزه می‌دهد. در ولنتاین دی سال 2017، یک زن ایرانی به نام دلبند راستگوی مشهور، برنده این جایزه شد.

شرط بندی اسب دوانی و شترسواری

مسابقات اسب دوانی و شترسواری در امارات، سابقه‌ای تاریخی دارند. در این کشور، در دو مجتمع سوارکاری در دبی، دو مجتمع در ابوظبی و یک مورد در شارجه می‌توانید به شرط بندی روی این مسابقات بپردازید. محبوب‌ترین در این زمینه Meydan Racecourse است که در دبی واقع شده و در tripadvisor ریتینگ عالی 4.5 از 5 گرفته و بیش از 700 نفر برای آن ریویو نوشته‌اند. جام جهانی اسب دوانی دبی، مسابقاتی است که سالانه از سال 1996 تاکنون در میدان برگزار شده است. در عمده دوره‌های این مسابقات کسانی از بریتانیا، آمریکا یا امارت قهرمان شده‌اند.

سایت های شرط بندی

امارات سایت شرط بندی ندارد اما سایت‌های شرط بندی بسیاری به کاربران این کشور اجازه شرط بندی می‌دهند که از آن جمله می‌توان به بت 365، 888 اسپورت، پیناکل، بتوی، یونی بت، 32 رد و بت ویکتور اشاره کرد.

سفر از ایران به امارات

برای سفر به امارات و دبی، نیاز به گرفتن ویزا از طریق سفارت ندارید. برای ورود به این کشور نیاز به مصاحبه نیز نیست و می‌توانید از طریق کارگزاران رسمی برای دریافت ویزا اقدام کنید. طبق برآوردها، حدود 500 هزار ایرانی در امارات زندگی می‌کنند.

مجله بخت و اقبال

Written by

مرجع تخصصی و به روز سرگرمی در دنیای آنلاین

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade