عقده‌ای بازی جدید پویان مختاری و نیلی افشار؛ خفه کردن مخاطب با خودروی جدید رولز رویس!

مدیر حضرات خودروی جدید خریده و تاکنون همه باید نسبت به این موضوع آگاه شده باشند.

پویان مختاری مدیر سایت شرط بندی حضرات اکانت فعالی در اینستاگرام دارد. همینطور همسر او نیلی افشار نیز، بسیار در این شبکه اجتماعی فعال است. با این حال این زوج که از شرط بندی به ثروت رسیده‌اند، دائما در حال به رخ کشیدن پول خود هستند. پیش از این، ماشین های سابق پویان مختاری را برای شما لیست کرده بودیم و حالا آن‌ها خودروی رولز رویسی خریده‌اند (Rolls-Royce Dawn) که نشانی از آن را در هر پست اینستاگرامی آن‌ها می‌بینید. حتی به نمایش در آوردن ماشین کفایت نمی‌کنند و دائما اکانت این کمپانی را در اینستاگرام تگ می‌کنند که مبادا اسم این خودرو از قلم نیفتد. این خودرو در حال حاضر 346 هزار دلار یعنی 3.8 میلیارد تومان ارزش دارد.

از سلبریتی‌هایی که رولز رویس سوارز می‌شوند می‌توانید به کیم کاراداشیان، جنیفر لوپز، لیدی گاگا، جاستین بیبر، دیوید بکام، جی زی، کلویی کاراداشیان، تام بریدی و فیفتی سنت اشاره کرد. ما صفحات اینستاگرام این چهره‌های سرشناس را بررسی کردیم و هیچکدام چنین عکس‌هایی ندارند. پیش از این همینطور دروغ پویان مختاری در خصوص بازی انفجار را برای شما شرح داده بودیم.

Written by

مرجع تخصصی و به روز سرگرمی در دنیای آنلاین

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade