کدام سایت‌های شرط بندی خارجی از پرفکت مانی و ووچر استفاده می‌کنند؟

با محبوبیت روزافزون پرفکت مانی، سوال این است که در کدام سایت‌ها می‌توانید از آن به عنوان وجه رایج جهت شرط بندی استفاده کتید؟

پیش از این سایت های معتبر شرط بندی خارجی و و سایت های شرط بندی خارجی مناسب برای کاربران ایرانی را بررسی کردیم. همینطور برای شما در خصوص پرفکت مانی و ووچر صحبت کردیم و شیوه کار با آن را شرح دادیم. حالا لیستی جمع آوری کرده‌ایم از سایت‌های شرط بندی خارجی که پرفکت مانی را به عنوان ارز رایج می‌پذیرند و کار را برای مخاطب ایرانی راحت می‌کنند.

1xbet roadbetredbet 24planetofbets wbet7

مجله بخت و اقبال

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade