گیف های عاشقانه، اروتیک و سکسی برای تلگرام

گاهی در مکالمه‌های تلگرام به گیف‌هایی نیاز دارید که آن‌ها را به صورت پک برای دانلود قرار داده‌ایم.

مدتی پیش مطلبی تحت عنوان استیکرهای عاشقانه و سکسی تلگرام کار شد که مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل، این بار چند پک از تصاویر متحرک در همان وضعیت برای شما در نظر گرفته‌ایم.

گیف عاشقانه

دانلود این پک:

دانلودلینک کمکیلینک کمکی

پسورد فایل زیپ: bakht.org

گیف اروتیک

دانلود این پک:

دانلود لینک کمکیلینک کمکی

پسورد فایل زیپ: bakht.org

گیف سکسی

دانلود این پک:

دانلودلینک کمکیلینک کمکی

پسورد فایل زیپ: bakht.org

برای دسترسی به این فایل‌ها در کامپیوتر به برنامه WinRar در اندروید به دانلود 7Zipper و در اپل IZip نیاز دارید.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade