เวลาที่มีเรื่องยากลำบาก การเดินไปข้างหน้าตามลำพังยิ่งทำให้คนเราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยากกว่าเดิม

ชีวิตเราจึงควรจะมีเพื่อน มีครอบครัว มีกัลยาณมิตร และคนรัก เพราะบุคคลเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์เรามีความสุข และผ่านพ้นเรื่องร้ายต่างๆ ไปได้

ถึงแม้จะมีคำสอนมากมายว่าเราควรมีสติ และมีความสุข ปล่อยวาง แต่แท้จริงแล้วมีองค์ประกอบข้างต้น คือส่วนสำคัญที่ทำให้คนเรามีความสุข และปล่อยวางความทุกข์ได้ง่ายกว่ามาก

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.