Literatūra ir apzināti neapzināta zinātne, kurā svarīgs maģisks pieskāriens.
Vendija Pētermane
11

Jūs izmantojat ļoti skaistus epitetus, kas padara jūsu definīciju noslēpumaini dziļu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.