Bambi

Bambi
Bambi
May 27, 2019 · 1 min read

Bambi hayatınıza biçim katar Firmamız 1965 yılından bu yana koltuk takımları ile son 10 senedir yatak-baza-başlık üretmekte olup her geçen gün artan ürün kalitesi ve satın alan portföyü ile en iyi hizmeti vermektedir. Çetmen Koltuk ismiyle yola çıkan firmamız 1997 yılından itibaren BAMBİ MOBİLYA markasını ve adını tescil ettirerek hedeflerine doğru güvenli adımlarla ilerlemektedir. Başta Ege Bölgesi olmakla birlikte tüm Türkiye’de fazlaca iyi malum bir şirket olup, kendisini yurtdışında da kabul ettirmeye başlamış bir firmadır.

https://bambi.com.tr/

BAMBİ Yatak, BAMBİ Baza, BAMBİ Başlık

Fabrikamız İzmir Torbalı da 40.000 m2 lik kapalı alanda 520 kişilik tecrübeli ekibi ile son olarak teknolojiye haiz üretim bant ve makineleri kullanarak, günlük 100 oturma grubu, 1000 tane yatak, 500 tane baza ve başlık üretimi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Firmamız en iyi sonucu alabilmek için, üretiminde en kaliteli araç-gereç ile yeni nesil yüksek teknolojiyi birleştirmektedir. Ürünlerimizin tamamı TSE standartlarına uygun olarak üretilmekte ve 2 yıl güvence dahilindedir. Ürün koleksiyonumuz sektörümüzde oluşan gerekseme, gelişme ve değişimlerle doğru orantılı olarak her yıl yenilenmektedir. Modellerimizin tamamı tasarım tescil belgesine haiz olup hayatımızı daha kolaylaştıracak çözümler sunmaktadır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store