สวัสดีเราชื่อแบม เราเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนี้กำลังจะขึ้นปี 4 อีกเทอมเดียวเราก็จะเรียนจบแล้วววว ปิดเทอมนี้เราว่างๆไม่ได้มีแผนจะทำอะไร แถมเพื่อนๆยังมีเรียนอีก เราเลยคิดว่าลองหาที่ฝึกงานดีกว่าจะได้ไม่ว่าง แล้วก็ได้ฝึกใช้ชีวิตในการทำงานจริงๆด้วย

เราเริ่มหาที่ฝึกงานตอนเดือนตุลาคม ละเราก็เจอว่า Tencent เปิดรับให้เด็กๆเข้ามาฝึกงานด้วย แต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักเลยว่า Tencent ทำอะไร เราเลยเริ่มหาข้อมูลแล้วก็รู้ว่า Tencent ทำอะไรหลายอย่างมากๆ เช่น Sanook.com, …

Bamboo Hiransaroj

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store