Bản đồ địa hình — bản đồ cứu trợ

Một bản đồ địa hình cho thấy mặt đất được hình thành như thế nào và cung cấp một cách để tính chiều cao của các điểm trên bản đồ. Bài học này giải thích bản đồ địa hình là gì và làm thế nào để xác định chiều cao của các tính năng trên bản đồ.

>> tìm nơi bán bản đồ việt nam tại đây: http://bandovietnamkholon.com/ban-ban-do-viet-nam/

1. Bản đồ địa hình

Một bản đồ địa hình là một loại bản đồ cho thấy chiều cao mà bạn có thể đo được. Một bản đồ địa hình truyền thống sẽ có tất cả các yếu như quy mô, giải thích, và mũi tên phía Bắc.

Trên bản đồ, bạn đang nhìn thẳng xuống, vì vậy rất khó để thấy sự thay đổi độ cao của mặt đất. Như bạn thấy trong ảnh này, một bản đồ địa hình sử dụng các đường kẻ để xác định chiều cao của các đặc điểm như núi và thung lũng. Bản đồ địa hình có thể cho thấy chiều cao của các tính năng theo nhiều cách, bao gồm đường viền, cứu trợ và màu sắc.

2. Đường Đồng mức

Đặc điểm xác định của một bản đồ địa hình hai chiều là đường viền của nó. Đường viền là đường nối các điểm có độ cao bằng nhau trên bề mặt.

Có ba quy tắc cho các đường viền:

  • Mỗi điểm dọc theo một đường viền là độ cao chính xác
  • Đường viền không bao giờ có thể vượt qua nhau
  • Đường viền phải đóng trên chính nó
  • Một số đường viền sẽ có độ cao được đánh dấu bên cạnh chúng, nhưng không phải tất cả. Để tính chiều cao của bất kỳ đường viền, bạn cần phải biết khoảng cách đường viền.

3. Bản đồ cứu trợ

Một bản đồ cứu trợ là một loại hình cụ thể của bản đồ địa hình có sử dụng màu sắc và bóng để hiển thị độ cao và các tính năng trên bản đồ. Đánh bóng trên một bản đồ địa hình được sử dụng để đưa ra một cái nhìn thực tế hơn. Bạn có thể thấy rằng trên bản đồ này, những ngọn núi thực sự trông giống như những ngọn núi thay vì chỉ đường viền.

Tìm hiểu các bản đồ khác tại: https://kynangbando.wordpress.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.