ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Main board

ເມັນບອດ mainboard ຫລືເອີ້ນອີກຊື່ວ່າ ມາເຕີບອດ

Matherboard ຄືແຜວົງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີຮວບຮ່ວມເອົາສ່ວນປະກອບຫຼັກໆ ທີສຳຄັນຂອງຄອມພີວເຕີເຂົາໄວ້ດ້ວຍກນມີລັກຊະນະເປັນແຜ່ນ circuit board ຮູບຮ່າງສີລຽມພືນຟ້າຊືເຕັມໄປດ້ວຍວົງຈອນອີເລັກໂທຣນິກທີຊັບຊ້ອນດັ່ງນັ້ນເມັນບອດຈຶງເປັນເສືອນກັບຈຸດກາງໃນການເຮັດວຽກແລະເປັນຈຸດກາງເຊືອມຕໍກັບອຸປະກອນອື່ນໆ ບໍວ່າຈະເປັນ cpu ແຣມ ຮາດດີດ

1 ຄວາມເປັນມາຂອງເມັນບອດ

ເລີມຈາກອາດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນໜ້າຕາຂອງເມັນບອດແລະປະສິດຕິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເມັນບອດມີການພັດທະນາການປຽນແປງໃຫມີປະສິດຕິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນຊຶງໃນປະຈຸບັນນິ້ເມັນບອດກຳລັງເປັນນິຍົມກັນກໍຈະໜີບໍຜ່ານເມັນບອດເພນທຽມທີແຊງໜ້າເມັນບອດລຸນ 486 ທີກຳລັງຈະກາຍເປັນເມັນບອດທີຖຶກທີມເນື່ອງຈາກປະສິດຕິພາທີ່ເໝືອນກວາຂອງເມັນບອດແຜນທຽມອີກທັງແນວໂມ້ດກຳລັງມາແຮງຂອງເມັນບອດແຜນທຽມໂປຣທີເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີໃຫ້ມີຄວາມສົນໄຈຕໍເນືອງ

2 ສວ່ນປະກອບຂອງເມັນບອດ

socket- socket ຄືຕຳແໜງທີ່ມີໄວ້ສຳລັບຕິດຕັ້ງ CPU ຊຶງ socket ແຕ່ລະແບບກໍຈະຜະລິດມາເພື່ອຮອງຮັບ CPU ໃນບາງລຸນເທົ່ານັ້ນເຊັນ:socket 370 ໃຊ້ກັບ intel pentiumlll copper mine

socket 478 ໃຊ້ກັບ intel pentium4

socket 462 ໃຊ້ກັບAMD Duron/Athon/Athonxp

3 ການເລືອກໃຊ້ເມັນບອດ

ເມັນບອດເປັນອຸປະກອນຄອມພີວເຕີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັນ ກັບເພາະເປັນແຜນວົງຈອນທີ່ເຊືອມຕໍກັບອຸປະກອນພາຍໃນທັງໝົດທີ່ສຳຄັນຈະມີອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງທີຕິດຕໍມາກັບເມັນບອດເພາະສະນັ້ນຄຸນນະພາບການໃຊ້ງານຂື່ນກັບການເລືອກຊື່ດ້ວຍ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bane Vilasak’s story.