ວິທີ່ຕິດຕັ້ງ WordPress ຢູ່ localhost (XAMPP)

=

Step 1 : dowload WordPress .org
 Step 2 :ເພີມ folder “uploads” ແລະ “upgrade” ທີ່ wp-content
 Step 3 : ໂຍນທຸກຢ່າງເຂົາໄປໃນ XAMPP
 Step 4 : start Apache ແລະ MySQL
 Step 5 : ສ້າງ database / collation: utf8_general_ci
 Step 6 : ແກ້ຟາຍ wp-config.php
 Step 7 : ເອີ້ນໜ້າ Install WordPress ຂື້ນມາ
 Step 8 : Login ເຂົາ WordPress ເປັນການສຳເລັດແລ້ວ

Step 1 : dowload wordpress.org

ແຕກ zip ຟາຍອອກມາຈາກໄດ້ folder ທັງໝົດມີລັກຊະນະນິ້

Step 2 :ເພີມ folder “uploads” ແລະ “upgrade” ທີ່ wp-content

 • folder “uploads” ໃຊ້ກັບຟາຍ media ຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາອັບຂື້ນໄປເອງ ເຊັນ ຮູບພາບທີ່ໃຊ້ໃນ post
   ຫຼື plugin ບາງຕົວກໍຕ້ອງການແທກຕົວເຂົາມາທີ່ folder ນີ້
 • folder “upgrade” ບໍແນ່ໄຈວ່າໃຊ້ສຳລັບອັບເດດເວີຊັນ WordPress ຜ່ານໜ້າ Dashboard ຫຼື
   ແຕ່ເວີຊັນທຳອິດ ມັນມີໃຫ້ໃຊ້ເລີບ

ເມືອຮູ້ແບບນິ້ເຮົາກໍຈັດໃຊ້ເອງ ໂດຍເຂົາໄປທີ່ folder “wp-content” ແລ້ວເພີມເອງເລີຍ

Step 3 : ໂຍນທຸກຢ່າງເຂົາໄປໃນ path: XAMPP/htdocs/yourfolder

 • yourfolder ຄື folder ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ WordPress (ຕັ້ງເອງຕາມໄຈມັກ — ສ່ວນໃຫ່ຍກໍຕ້ອງຕັ້ງຕາມຊື່ເວບໄຊ ຫຼືຊື່ໂປຣແຈກ)
 • ຕາມຕົວຢ່າງຢູ່ yourfolder ຄື wp_yuikdev

ເອົາສະເພາະຢູ່ຂ່າງໃນ ບໍຕ້ອງເອົາ folder wordpress

 • ໃຫ້ດັບເບີນຄິກໄປທີ່ folder “wordpress “
 • ແລ້ວ select all ຫຼື Ctrl+A ຈັບຟ່າຍ ແລະ folder ທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນທັງໝົດໃສ່ຕາມ path: XAMPP/htdocs/wp_yuikdev
 • ໜ້າຕາກໍຈະເໝື່ອນກັບ WordPress ທີ່ເຮົາ download ມາ

Step 4 : start Apache ແລະ MySQL

 • ເປີດ XAMPP Control Panel ຂື້ນມາ ແລ້ວ Start
 • Apache ແລະ MySQL ເປີດເຊື່ອມຕໍ database
   ໝາມຄວາມວ່າເປີດໃຊ້ໃນຄະນະເຮັດເວບໃຊ້ WordPress ຢູ່ localhost ຢູ່ ຫ້າມປິດ!

ເຮົາຈະເປີດ Apache ແລະ MySQL ຕໍເມື່ອເຮົາໃຊງານ WordPress ຢູ່ localhost ຂອງເຮົາສຳເລັດແລ້ວ ugi1

Step 5: ສ້າງ database / collation: utf8_general_ci

 • ໃຊ້ browser ເອີ້ນ XAMPP ຂື້ນມາ ໂດຍພິມ localhost ທີ່ຊ່ອງ url ແລ້ວກົດ Enter
 • ເຂົາໄປທີ ເມນູ phpMyAdmin ເພືອເຂົາໄປສ້າງ database
 • ກົດທີ tab Database
 • ໃສ່ຊື່ database ທີຕ້ອງການ ແລ້ວເລືອກ collation ເປັນ utf8_general_ci
 • ກົດ Create ແລ້ວສັງເກດທີ່ຂາງຊາຍ database ທີເຮົາສ້າງມືກີນິ້ເຂົາມາລະບໍ

Step 6 : ແກ້ຟາຍ wp-config.php

 • ດັບເບິ້ນຄິກທີ່ຟາຍ wp-config-sample.php ເພື່ອເຂົາແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ database ທີເຮົາສ້າງມາມືກິນີ້

ບ່ອນນິ້ຈະຂໍອະທິບາຍການ config ຈັກໜ່ອຍ

 • DB = Database
 • ການໃສ່ຄຳຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ single quote ຄືເຄື່ອງໝາຍນິ້ ‘ ‘ມີ 2 ອັນ ເປີດປິດ ເຊັນ ‘xxxx’
 • ໃຊ້ໂປຣແກຣມປະເພດ text editor ໃນການແກ້ໄຂ ເຊັນ WordPad, NotePad, EditPlus
 • DB_NAME ໃຫ້ໃສ່ຊື່ຂອງ database ທີ່ເຮົາສ້າງມາມືກີນິ້
 • DB_USER — ຢູ່ localhost ປົກະຕິຕັງໃຫ້ເປັນ root
   (ຖ້າເປັນການຕິດຕັ້ງ WordPress ຢູ່ hosting ສວນໃຫ່ຍຈະໃສ່ຊື່ເໝືອນກັບ DB_NAME
   ຫຼືຖ້າ hosting ຕັງຄ່າອື້ນໄວກໍຕາມ ໄດ້ຈາກ admin ທີ່ເບິ່ງແຍ່ງ hosting ນັນໄດ້)
 • DB_PASSWORD -ໃສ່ password ຂອງ database ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍເຄີຍໄປຕັ້ງ password ໄວ້ທີ່XAMPP ກໍປ່ອຍວ່າງໄວ
 • DB_HOST — ໃຊ້ localhost ບໍຕ້ອງປຽນ

ຕົວຢ່າງການ config

 • DB_NAME = wp_yuikdev
 • DB_USER = root
 • DB_PASSWORD = ປ່ອຍວ່າງ (ລົບ password_here ອອກຈາກລະບົບໃສ່ມາໃຫ້ເຮົາຮູ້ຄວາມໝາຍ)
 • DB_HOST = localhost
 • ສຳເລັດແລ້ວ Save as ຕັ້ງຊື່ຟາຍໃໝ່ເປັນ wp-config.php
   ສ່ວນຟາຍ wp-config-sample.php ລະບົບບໍໃຊ້ ຈະບອກຫຼືບໍບອກກະໄດ

Step 7 : ເອີ້ນໜ້າ Install WordPressຂື້ນມາ

ເຂົາມາສູ່ໜ້າ Install WordPress

WordPress ຕັອງເຂົາໄຈການຕິດຕັ້ງ “ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ 5ນາທີ ທີ່ມີຊື່ຊຽງຂອງ WordPress” ຂອງເຄົາຫຼາຍ
 ດ່ຽວມາເບິງກັນວ່າມັນໄວ້ແທ້ບໍ

 • Site Title — ໃສ່ຊື່ເວບໃຊ້(ບອນນິ້ດ່ຽວເຂົາໄປປ່ຽນທີ່ຫຼັງທີ່ໜ້າ admin ໄດ້
 • Username — ເປັນ username ທີ່ໃຊ້ Login ເຂົາ WordPress (ຄົນລະຕົວກັບ username ຂອງ database)
 • Password, twice — ເປັນ password ທີ່ໃຊ້Login ເຂົາ WordPress (ຄົນລະຕົວກັບ password ຂອງ database)
 • Your E-Mail — ໃສ່ອີເມວຂອງເຮົາ
 • Privacy — ບໍຕ້ອງຕິກຖຶກ ເນືອງຈາກເຮົາບໍມີ online ຈິງ (ບອນນິ້ເປັນບ່ນຖ້າຮັບການອະນຸຍາດ search engine ເຂົາມາເກັບຂໍມູນຫຼືບໍ
 • ສຳເລັດແລ້ວຄິກ Install WordPress

Step 8 : Login ເຂົາ WordPress ເປັນອັນສຳເລັດຮຽບຮ່ອຍແລ້ວ

ເມືອເຂົາມາ Dashboard ໄດ້ກໍສະແດງວ່າຊົ່ວ!

 • ຍິນດີ :) ເຈົາໄດ້ທຳການຕິຕັ້ງ WordPress ຢູ່ localhost (XAMPP) ດ້ວຍຕົວເອງສຳເລັດແລ້ວ