Bàn Thờ Thành Luân BTL hasn't written any stories yet.

About

Bàn Thờ Thành Luân BTL

1043–1045 đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 0981909368 https://banthothanhluan.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store