Doučovanie

7 spôsobov ako učiť cudzí jazyk deti

To, že sú deti úplne odlišná skupina študentov všetci vieme ale ako ich učiť aby efektivita ich učenia bola čo najväčšia to nevie každý, ale zopár tipov sa dozviete v tomto článku.

1. Učte deti pomocou pesničiek, ktoré si s nimi zaspievate.

2. Recitujte básničky v cudzom jazyku.

3. Hrajte s nimi hry v cudzom jazyku a tie, ktoré už poznajú v materinskom jazyku.

4. Využite možnosti interaktívnej výučby, teda použite cudzojazyčné hry alebo programy na počítači.

5. Deti zapojte do hier s deťmi, ktoré rozprávajú cudzím jazykom.

6. Chodievajte s deťmi na stretnutia, kde sa hovorí len v cudzom jazyku.

7. Okrem toho, že učíte deti cudzí jazyk, tak chodievajte aj vy na nejaký kurz alebo sa učte doma, aby vaše dieťa videlo, že nie je samo v učení sa.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac ako učiť deti alebo by ste chceli svoje deti nechali odborníkovi tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.