Cordova, Phonegap, Hybrid, Ionic ve Kafası Karışanlar?
Selçuk
774

Bende hybrid uygulama geliştirirken Ionic kullanıyorum gerçekten çok başarılı. Yazınızda mükemmeldi aklıma takılan bazı soruların cevaplarını yazınızda buldum

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.