Nauka śpiewu.

Muzyka ma też bardzo ważne dla mnie znaczenie, bo bez niej ciężko byłoby mi przejść przez niektóre sprawy. Zresztą podejrzewam, że wiele z was ma tak samo jak ja :) Myślę czasem czy by się nie zapisać na profesjonalne lekcje śpiewu, ale zaraz uzmysławiam sobie, że jestem już stara. A Wy jak sądzicie? Czy na naukę śpiewu nie jest już dla mnie za późno?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.