büyüyebilmek için öncelikle mutlaka ürün/pazar uyumunu yakalamış olması gerektiğini fakat büyümek için sadece ürün/pazar uyumunun yeterli olmayacağını gösteriyordu.
Girişimler Neden Büyüyemiyor? #1
Lean Marketing
142

Ürün — Pazar uyumu gelecek planları için mutlaka incelenmiş olmalı

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.