Dependency Injection Nedir?
Tarik Guney
92

Merhaba Tarık bey, sizi youtube dan da takip ediyorum. Aklıma takılan bir kaç husus var ve sizinle paylaşmak istedim.

  1. Dependency Injection’ın SOLID prensiplerinin D harfini kast ettiğini söylemişsiniz. Fakat D harfi, Dependency Inversion’ı temsil ediyor. Dependency Injection ile Dependency Inversion aynı şey midir?
  2. Yazıda 3 kere AccountCreator isimli class yazılmış, ancak üçününde içeriği aynı. Neyi değiştirdiğimizi farkedemedim.

Saygılar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.