ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη δημιουργία υγιούς κοινωνικού και αλληλέγγυου κράτους!

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει η δύναμη της ριζοσπαστικής Αριστεράς που με ειλικρίνεια απευθύνεται στην κοινωνία και μαζί της δεν θα επιτρέψει να αναβιώσει το παλιό, σάπιο και διεφθαρμένο οικονομικό και πολιτικό σύστημα.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και αντιμετωπίζει παράλληλα το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της νεολαίας σήμερα, την ανεργία, εισάγοντας ταυτόχρονα τη δημοκρατία στην οργάνωση της παραγωγής επιδρώντας με τον τρόπο αυτό και στην οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας.

Το μοντέλο της οικονομικής διακυβέρνησης μέχρι σήμερα στηρίζεται στο δημόσιο και ιδιωτικό πυλώνα. Η κοινωνική οικονομία, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρει κατά μέσο όρο 22% στο ΑΕΠ, στην Ελλάδα συνεισφέρει περίπου 2%.

Πρέπει να υπάρξει θεσμική παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε η κοινωνική οικονομία να είναι προτεραιότητα στην παραγωγική διαδικασία.

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης θα αποτελέσει το πρώτο δείγμα γραφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αφήσει αποτύπωμα διεκδίκησης μεγάλων αλλαγών στο κράτος, στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς, γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε κομμάτι του παλιού. Είναι ανάγκη να περιγράψουμε το καινούριο που πρέπει να έρθει, έχοντας αποσαφηνίσει το πως έχει μέχρι σήμερα επιδράσει η οικονομική κρίση στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα.

Η χώρα έχει ανάγκη από βαθιές δημοκρατικές τομές. Ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, η ουσιαστική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας, η επανεκκίνηση του ελληνικού κράτους δημιουργούν το πλαίσιο για μια νέα μεταπολίτευση.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ’s story.