Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων ΦΥΣΙΚΗΣ

Με τις παρακάτω σκέψεις, θέλουμε να σας βοηθήσουμε

στη μελέτη της θεωρίας και στη λύση προβλημάτων.

Η μελέτη ενός βιβλίου Φυσικής διαφέρει από τη μελέτη

ενός άλλου βιβλίου π.χ. ενός μυθιστορήματος ή μιας ιστο-

ρίας, όπου οι λέξεις κυρίως περιγράφουν τα γεγονότα, τους

χαρακτήρες κ.α. Αντίθετα στη Φυσική εκτός από τις λέξεις,

η φωτογραφία και το διάγραμμα (γράφημα) αποτελούν

ουσιαστικό στοιχείο της θεωρίας, διότι η φωτογραφία ανα-

παριστά τα φυσικά φαινόμενα και το διάγραμμα κάνει πα-

ραστατικές, αφηρημένες έννοιες ή φαινόμενα που δεν μπο-

ρούμε να τα φωτογραφήσουμε.

Η δυσκολία στη λύση των προβλημάτων της Φυσικής δε

βρίσκεται μόνο στους αριθμητικούς υπολογισμούς. Η ση-

μαντικότερη δυσκολία είναι η αντίληψη του προβλήμα-

τος, δηλαδή ο σχηματισμός νοερών αναπαραστάσεων, η

διάκριση των σημαντικών στοιχείων ή δεδομένων από τα

επουσιώδη και η προσέγγιση της “καρδιάς” του προβλήμα-

τος με την υποβολή των κατάλληλων ερωτημάτων. Πολλοί

επιφανείς Φυσικοί έχουν τονίσει ότι κατανοείς πραγματικά

ένα πρόβλημα όταν μπορείς διαισθητικά να μαντεύεις την

απάντηση πριν κάνεις υπολογισμούς. Αυτό μπορείτε να το

κατορθώσετε αν αναπτύξετε τη φυσική σας διαίσθηση με

εξάσκηση.

Για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα απ’

όλα να το διαβάσετε προσεκτικά δύο τρεις φορές και να το

περιγράψετε σε γενικές γραμμές με λόγια και με σχήμα. Η

σχηματική αναπαράσταση θα σας βοηθήσει να οργανώ-

σετε τις πληροφορίες στο μυαλό σας και να προσεγγίσετε

καλύτερα την καρδιά του προβλήματος. Επίσης πρέπει να

εκτιμήσετε το αποτέλεσμα ποιοτικά, έτσι ώστε στο τέλος

να μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα που βρήκατε. Κα-

τόπιν θα πρέπει να υποδιαιρέσετε το πρόβλημα σε απλού-

στερα προβλήματα (ανάλυση), τα οποία θα προσπαθήσε-

τε στη συνέχεια να αντιμετωπίσετε και να φτάσετε στην

τελική λύση (σύνθεση). Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης

είναι δημιουργικό να διερωτάστε: Ποιοι νόμοι, αρχές, θε-

ωρίες συσχετίζουν τα μεγέθη που δίνονται; Ισχύουν αυτοί

οι νόμοι στις συνθήκες του προβλήματος; Πόσα άγνωστα

μεγέθη υπάρχουν και πόσες σχέσεις συνδέουν τα άγνωστα

με τα γνωστά μεγέθη; Είναι σκόπιμο να διερευνάτε και να

ελέγχετε το αποτέλεσμα που βρήκατε, αν είναι λογικό, αν

συμφωνεί με τα δεδομένα της άσκησης, αν συμφωνεί με

την πρόβλεψη που πιθανόν είχατε κάνει στην αρχή. Επί-

σης να ελέγχετε τις μονάδες που χρησιμοποιήσατε. Τέλος,

πρέπει να μάθετε να διατυπώνετε γραπτά τον τρόπο σκέ-

ψης σας κατά τη λύση των προβλημάτων και όχι μόνο τα

βήματα και τις αντίστοιχες εξισώσεις που χρησιμοποιείτε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.