byť je to ex-post, tak s tím rád pomůžu — je to “jednoduché”. Mentor tady nezafungoval?
Petr Simecek
1

Ahoj Petře, moc děkuji za feedback, typos už jsem opravila. Mentor mi radil spíš jen z hlediska project mgmt, technicky to bylo víc na mě, celý ten skript jsem dělala sama, ale tušila jsem, že není úplně vypulírovaný… Určitě mě zajímá to jednoduché řešení!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.