co vás trápilo nejvíc? na čem jste se kousli? možná to je náš fuckup :(
Petr Simecek
1

vůbec ne, spíš moje blbost, když chci dělat věci moc složitě — z neznámého důvodu jsem si to komplikovala s OAuth, které je ale vlastně v Keboole už zahrnuté, a to samé, že jsem stavěla tu query hrozně komplikovaně přes url s api a jsonem, než jsem pochopila, že to není potřeba (ale trvalo mi to víc než dva dny :(

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.