Barış Gündüz
Barış Gündüz

Barış Gündüz

Software Developer @AnadoluSigorta — Owner @Vaktindeye & @Kodburada — Streamer @saygisiz_tavuk