Medium’u Yeniden Odaklamak
Medium Türkçe
34412

Medium Türkçe’nin kapanması gerektiğine dair bir yazı yazmıştım geçmişte: 
Medium’un Gelişememesinin Nedeni Ne?

Parasal sebeplerden mi yoksa başka bir sebepten mi oldu bilmiyorum ama çok faydalı bir karar oldu bana kalırsa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.