Gewoon Wijn, geen klassieke start voor schip.gent

bart chanet
Jul 13, 2016 · 2 min read

Velen staan nu vaak in de supermarkt te twijfelen welke wijn te kopen en vaak hebben ze het gevoel dat ze prijs/kwaliteit niet de beste keuze maken. Dit probleem willen we oplossen door elk seizoen drie wijnen te selecteren die prijs kwaliteit top zijn en juist ietsjes anders als de wijn die je vaak zelf zal kiezen in dit prijs segment.

Degene die me al langer volgen zullen waarschijnlijk opmerken dat Gewoon Wijn al een paar jaar bestaat, dus eigenlijk geen nieuw idee is. Klopt Gewoon Wijn is een paar geleden als hobby project gestart maar gaf niet het gewenste resultaat, dit kwam vooral omdat onze inzet aan dit project nogal schommelde en we daardoor naar de buitenwereld geen duidelijk verhaal hadden en dus ook de verkoop nogal tegenviel. Nu pakken we het veel professioneler aan met een duidelijke visie en duidelijke proces dat we tenminste 4 seizoenen gaan volgen en finetunen.


We hebben al een paar keer de vraag gehad waarom Gewoon Wijn doorstart onder de schip.gent vleugels, als je Gewoon Wijn plaatst naast onze andere ideeën lijkt het niet goed in het rijtje te passen, de andere ideeën zijn vooral heel schaalbare en internationaliseerbare ideeën. Ideeën waar vooral de omzet sterk kan groeien en de kosten redelijk laag blijven, terwijl Gewoon Wijn vooral een bedrijf is dat op relatieve kleine marges winst probeert te maken. Nu naast het genereren van bedrijven zijn we binnen schip.gent ook heel hard aan onze foundation services aan het werken en daar is Gewoon Wijn een ideaal testbedrijf.

Om wijn te verkopen zijn er een hoop logistieke services nodig zoals: online bestellen, online payments, invoicing, fulfillment, shipping, support. En dit zijn juist een reeks van foundation services die we aan onze opstartende bedrijven willen bieden.

De eerste foundation service die we bouwden is payments. Voor startups is de keuze maken van payment gateway vaak een belangrijke stap, er zijn zeer veel gateway providers op de markt en de juiste selecteren is niet altijd eenvoudig en een administratieve rondslomp. Momenteel werken we samen met KBC voor Bancontact en met Stripe voor Visa en Mastercard. Voor onze startups is er een integratie library voorzien zodat deze zeer snel geïmplementeerd kunnen worden in hun project.

Invoicing is momenteel basis geïmplementeerd zodat de verkoopfacturen correct worden opgemaakt en automatisch kunnen geïmporteerd worden in ons boekhoudpakket.

Shipping wordt momenteel ontwikkeld op de api van sendcloud zodat na het bestellen er automatisch shippinglabels worden voorzien.

Gewoon Wijn maakt het mogelijk om deze services zeer lean te bouwen. We hebben voor de huidige Gewoon Wijn site deze services zeer minimaal geïmplementeerd en werken deze geleidelijk verder uit met volledige herbruikbaarheid in het achterhoofd zodat onze volgende bedrijven deze frictieloos kunnen integreren.


We werken binnen Schip.gent eigen ideeën uit en lanceren deze als nieuwe zelfstandige bedrijven. Schip.gent levert tevens een aantal foundation services waarop deze bedrijven kunnen steunen.

We zijn momenteel on-track om dit jaar onze eerste vier bedrijven te lanceren, twee ideeën zitten in de finale stage voor lancering en het eerste bedrijf is vorige maand gelanceerd.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store