Brawo i szacunek.
Marcin Walkowski
11

Z “medium.com”, na którym opublikowałem ten artykuł, to jest ironia, prawda? Bo jeśli chodzi o BlastingNews… też mam pewne przemyślenia, które chciałbym opisać.

Like what you read? Give Bartek Przybysz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.