Regenboog

Hoe mooi was het vanmiddag: de zon scheen dat het een lieve lust was en de wind was voor de aardigheid een beetje gaan liggen. De vlaggen wapperden, overal straalden regenbogen en onder dit wonderlijke fenomeen lag er voor iedereen die het wilde zien de mooist denkbare pot met goud: onze stad Amsterdam.

Een stad waarin we dansen, een stad waarvan de burgemeester een roze bril draagt, een stad die straalt, waarin we klinken op wie we zijn en wat we doen, ja, een stad waar je jezelf kunt zijn door een ander te worden.

Ik vond het ontroerend mooi, toen ik vanmiddag langs de Amstel naar huis liep. In de verte klonk Andre Hazes: vanavond ga ik even uit mijn bol. Een knuffel hier, een kus daar, nee, zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn.

Prachtig toch.

Like what you read? Give Bart Luppes a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.