Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16653

Ik citeer: “ Er zijn wat mij betreft drie eigenschappen die een onvoorwaardelijk basisinkomen, of een negatieve inkomstenbelasting zo u wilt, bijzonder interessant maken als hoeksteen van een toekomstbestendig sociaal en fiscaal stelsel.”

Nu ben ik benieuwd hoe je een negatieve belasting kunt heffen als iemand geen inkomen heeft.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.