Günlük 1.

- TERBİYE

Kendini terbiye etmek lazım. Terbiye ne demek?

Daha az yemek, daha az içmek.

Daha az kahve, daha az sigara.

Daha az sevişmek, daha az konuşmak.

Her-bir-şey daha az yapılabilir.

Aralarda boşluklar bırakılabilir. Boşluklar doldurulmayabilir.

Boş olan yerler öylece kalabilir.

Boşluklardan korkulmayabilir.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.