ada yang ingin aku biarkan begitu saja. ada yangmencintaimu cukup tulus. biarkan aku yang berlebihan.

Like what you read? Give Baso Bin Fulan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.