We wachten allemaal met smart op de lancering van Apple Pay in Nederland. Maar Apple lijkt ons kleine kikkerlandje nog steeds stug over te slaan. Met deze uitleg kan je zelf aan de slag om er – via een omweg – tóch gebruik van te maken. Deze methode is o.a. een succes gebleken bij zaken als Smullers en Starbucks.

Bas van der Ploeg

Internet, muziek, video, grafisch- en webdesign, tech, Apple, iPhone, Skype, etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store