เป็นสระว่ายน้ำที่ดีมากๆเลยนะ

เอ๊ะ!! หรอว่านี่เป็นเหตุผล ที่ซ่อง “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในเวป ถึงเลือกใช้งบการเงิน เฉพาะกิจการมาลง แทนที่จะใช้ต้ว่เลขจาก “งบการเงินรวม” ทิ้งๆ ที่ต้ว่เลขซ่องอื่นๆ มาจากงบการเงิน รวมทิ้งสินทรัพย์และหนี้สิน ก็เอามาจาก “งบการเงินรวม” แท้ๆ ราคาสระว่ายน้ําสําเร็จรูปขนาดเล็ก เซียว.. สงส่ย์เค้ากล’วคนตกใจกัน..

แต่รู้ไม๊’ว1า นี่เป็นหุ้นต่ว่ใหญ่ เวลาที่งบการเงินหรอมูลค่าต่างๆ กันเพียนๆ กันยังดูโอเคอยู่ ถ้าเป็นหุ้น ขนาดกลางกับหุ้นขนาดเล็ก ตารางค้านบนนี้อาจจะคนละเรองกันเลยทีเดียว.. นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้อง เช็คต่ว่เลขพวกนี้ด้วยตนเอง

จากการวิเคราะห์มาทิ้งสามต่ว่ เราก็จะเห็นว่า ต่ว่เลขนี้งหมดเราหาเองไค้ วิเคราะห์เองไค้ และ ไม1ไค้มีสูตรอะไรซับช้อนเลย เดี๋ยวบทหน้าเรามาดูกันดีกว่า ว่าเราจะเข้าลงทุนกันอย่างไร

เราพอรู้แล้วล่ะสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส ราคา ว่าความสามารถในการเติบโตของทิ้งหุ้น AAA BBB และ CCC เป็นอย่างไร ทีนี้’เรา มาดูราคาที่เราตะเข้านี้อกันโดยที่เราไม่เอาอารมณ์หรอความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะ..

วิธีที่ผมจะแนะนำมีสองวิธีได้แก่ราคาสระว่ายน้ําสําเร็จรูป pantip วิธีแรกใช้อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ และวิธีที่สอง คือ การใช้กราฟทางเทคนิคอล ในการเข้านี้อขาย เราไปดูวิธีทำกันเลย..

วิธีแรก การใช้อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ โดยการนี้งเปาในใจของเราไว้ก่อน..

จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ติ’วเลขทางธุรกิจ ติ’วเลขชุดอังกล่าว ถูกคิดจากการเติบโตของธุรกิจ จรงที่มี Price /ราคาสระว่ายน้ําสําเร็จรูป Book Value หรอ p / BV = 1.00 เท่า อังนี้นเวลาที่เราจะเข้านี้อ เราก็จะเทียบราคาโดยใช้ P/BV เป็นหล’กนะครับ เรามาดูตารางกันเลย

ขออธิบายวิธีคิดก่อน.. เรารู้ว่าอัวเลขที่เราได้มาในบทก่อนๆ เราคำนวณมาจาก P/BV 1 เท่า อังนั้น ถ้าเราอยากได้อัตราเงินปันผลเท่าใด หรีอว่าอัตราการทบต้นเท่าใด เราก็เอาอัวเลขที่ P/BV = 1 มาตํ่ง,ไว้ แล้วหารด้วยอัวเลขในใจของเรา เราก็จะได้ค่าที่เหมาะสมในการเข้านี้อ ซึ่งเป็นค่าที่ได้มาจากการคำนวณ มีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นไปตามหลไาการทางวิทยาศาสตร์จรงๆ สำหรับวิธีการคำนวณยกอัวอย่างเซ่น

ถ้าเราอยากนี้อหุ้น AAA ให้ได้ปันผล 10% เราก็ต้องนี้อที่ P/BV = 0.59 เท่า (5.93% /10.00%)

ถ้าเราอยากนี้อหุ้น CCC ให้ได้อัตราการทบต้นที่ 20% เราต้องนี้อที่ P/BV = 0.75 เท่า (15% /20%)

สระว่ายน้ําสําเร็จรูป เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้จัวเลขเหลานี้จะสังเกตได้ว่า ค่าที่ได้จาก P/BV =1 นั้น เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหสิง ถึง 9ปีข้อดีของบันคือทำให้เรารู้แนวโน้มในอดีตของหุ้น แต่ข้อเสียก็มีตรงที่อาจจะไม1สะท้อนภาพปัจจุบัน ดิงนั้นขอให้ระบัดระวิงการใช้งานด้วย โดยเราอาจจะต้องตรวจสอบแนวโน้ม จากการใช้ค่าเฉลี่ยเพียง 3–5 ปี

Like what you read? Give bathtoysss a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.