2017 он: Эмх замбараагүй сэтгүүл зүй
Khulan Jugder
151

Би “Америкийн сэтгүүл зүйн үхэл амьдрал” гэж номыг хоёр гурав уншсан. Тэр номонд дурдсан ганц нэг санаа энд байна, жишээ нь ардчиллын тухай үзэл санаагаа эргэж харах. Технологийн хөгжлийн үр нөлөө сэтгүүл зүйг уруудан доройтоход хүргэсэн гэх төөрөгдөл сүүлийн үед хуучирч байгаа. Медиа менежерүүд өөрсдөө соошл медиатай өрсөлдөх гэж оролдсоноос их алдах болсон. Хамгийн гол нь соошл медиа, соошл нетвооркин гэх суурь ойлголтуудыг яаж ойлгосноос энэ талаарх байр суурь ихээхэн шалтгаалж байгаа. Медиа, хэвлэлийн том байгууллагууд өөрсдөө соошл нетвооркинд орж суурьших асуудал борлуулалт, түгээлт, эргэх холбоотой шууд хамаатай болжээ.

Like what you read? Give Batjargal Namjil a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.