Beklentilerimiz var, mutlu olmaya koşullar getirerek kendi kendimize yarattığımız. Bazıları duygusal dünyamızdan, bazıları maddi dünyamızdan. Maddi dünyanın huzuru sağlanabilir gözüküyor, başarılı olmak, hırslı olmak, oldurulabilen gözükürken, duygusal dünyanın huzuru kimseye bahşedilmemiş gibi. Mutlu olmak için bir başkasının size güzel bir cümle kurmasını bekliyorsunuz, tüm mutluluk çözümleri onun eline geçmiş oluyor, bu sadece ikili ilişkiler değil, neredeyse toplumdaki her ilişki tipi bu alışverişi içeriyor.
Gökyüzünde buluşsak, ordan yıldızlara zıplasak?
Kerem Sevencan
632

Ağzına sağlık Kerem, duygularıma tercüman olmuşsun.

Like what you read? Give Batuhan Karasakal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.