Beşler, yediler, üçler, kırklar


M.s. 370'li yıllarda Isfahan’da yaşamış büyük bendir üstadı Necasettin Mustafa bey, sanatını büyük bir aşk ile icraa ederdi.

Zamanının gece eğlencelerinde bendir çalabilen belki de tek üstad idi. Keçi yahut koyun derisinden yapılan bendir, ince olmasından ötürü hassastır. Gece soğuğunda kendini salan bendir, gevşeklikten çalınmayacak hale gelir. Güneşin doğması ile güne hazırlanan tüm doğa gibi bendir de sabah güneşini yedikten sonra gerginleşerek çalınmaya hazır hale gelir.

Bu vaziyetten ötürü, geceleri bendir çalmak için gündüzden başlamak, havanın soğumasından sonra da hiç soğumasına fırsat vermeden sürekli çalarak sıcak tutmak gerekir. Hava soğudukça bendir gevşemeye daha da meyilli olacak, çalan kişinin gergin tutması için daha da hızlı çalması gerekecektir.

Bendir gergin çalınır.
~ Mevlana Celaleddin Rumii

Çala çala sabahı sabah etmiş üstadların varlığı ise rivayetten öteye geçememiştir. Bu üstadlar varsa da uzaya belki de çıkmışlardır ama bendir hep soğukta çalması zor olacak, özellikle de parmaklar için.


Beşler, yediler, üçler, kırklar…
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.