#Demokrasi2020: Otomobil Bilgisayara Karşı…

İnsanlık, en lüks arabaya kimin sahip olduğuyla ilgilenmeyi bırakıp en ayırt edici bilgiye kimin sahip olduğu sorusunun başat bilgi kaynağı olduğu yeni bir çağa girdi.

Trump’ın açmazı diplomalı-diplomasız üzerineydi; 2008 krizinden sonra prekaryalaşma arttı ve orta-alt kademe diplomalılar da diplomasızlara yaklaştı. Bunun yanında kesişimsel ayrım da…

Fransa V. Cumhuriyeti’nin (Derin) Çelişkileri:

Fransa, Kıta Avrupası geleneğinden sıyrılarak Cumhuriyet’i benimseyen ilk ülkedir. Cumhuriyet, yönetme erkinin kuşaktan kuşağa geçecek şekilde ve Tanrının inayetiyle yönetme ayrıcalığının bir hanedanda toplandığı ‘Monarşi’nin tersidir. Başka bir anlamda yöneticinin Tanrı’dan yani gökten alınıp halk içinden birine yani yeryüzünde yaşayan aynı millet içinden birine verilmesidir…

Sivillik/Medenilik kavramı üzerine: Sivil ve medeni Batı ve Doğu dünyasında birbirini ikame eden iki sözcüktür. Sivil kentli, asker olmayan yurttaş demektir. Medeni ise yine kentli, asker olmayan kişi demektir. Medeni’nin karşıtı barbar, eşanlamlısı uygardır. Burada iki parametre önemlidir. Kentlilik ve üniformasızlık. Kentli kişi belli bir toplumda içinden çıktığı topluluğu temsil…

Sivil toplumu tanımak, teşhis ve tayin etmek:

Bir şeyi tanımak onu diğerlerinin arasında seçebilmeyi, ne ifade ettiğini yani değerini bildiğinde teşhis etmek ve onun nasıl işlediğini(modus operandi) siyasi olarak Anayasa’ya, idari olarak ise hukuka bağlıdır, Anayasa ise devletten çok insanlara, topluma ve yasama organının sınırlarını belirler. Kamu hukukunun kollarından idare…

“Güzellik' Yarışmaları" hakkında:

Güzellik, paylaşılması gereken bir olgu olduğu için yarışması var. Ne güzelliğini kendine saklayan bir kimse mutlu olabilir ne de güzellikten yoksun bir ulus barış içinde olabilir. O yüzden güzellik sosyaldir, topluma aittir. Toplumsal alanda -biz istemesek de rekabet vardır. Önemli olan bireyin güzelliğini topluma nasıl kanalize edeceğidir, güzelliğin sahibi birey olduğuna göre buna karar verecek de ondan başkası değildir. Aksi zorlama olacaktır ve toplumsal akidelerimize göre zorla güzellik olmaz. Bugün hala savaşlar olduğuna göre güzelliklerin paylaşılmasına hala ihtiyacımız var demektir...

Bilim Kurulları üzerine:

Pandemi küresel çapta tıbbi olağanüstü haldir. Bu virüsle mücadele yürütmek için bilim kurulu aşağı yukarı bütün ülkelerde yönetim sistemlerine dahil edildi. Fakat unutulmamalıdır ki son tahlilde kamu güvenliğinin asayişinden olduğu gibi halk sağlığının esenliğinden de siyasi iktidarlar sorumludur. Bilim Kurulu istişari organ olarak politika sürecinde görüş belirtebilir ve bunu alternatiflendirebilir. Eğer siyasi iktidar pandemiyi alt etmek istiyorsa kulak verse iyi olur. Bilim Kurulu’nun ürettiği politikalar ancak siyasi iktidardakilerin imzalarıyla cari olur. Çünkü tıpkı Milli Güvenlik Kurulu gibi Bilim Kurulu da sivil değildir, bu zaviyrden bakınca bir ülkenin askerler tarafından yönetilmesiyle hekimler tarafından yönetilmesinin adı kaçınılmaz şekilde aynı sonucu verecektir: faşizm. İşte bu yüzden teknik(beceri) siyasete(denetime) tabii olmalıdır.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özgeçmişinde üç tarih önem taşır. İlki 22 Temmuz 2007 Türkiye Genel Seçimleri, ikincisi 12 Eylül 2010 Referandumu ve üçüncüsü ise 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu’dur. Bu tarihler kitle desteğini arkasına alarak 1961 ve 1982 ile müesses kılınan düzeni değiştirmek için ivme yakalamıştır. Bir başka deyişle ve…

T. C. Anıtkabir

Ülkemizde tıkanan siyasetin şikayet yeri Anıtkabir’dir. Fakat ironi şudur ki bu sivil değil askeri bir mekandır. Hukuk bilincine sahip federal Anglosakson ve Kıta Avrupası ülkelerinde şikayet yeri parlamentolardır. Öyle ki bu ülkelerdeki adı Yüce Mahkeme olan kurum merkezi devlet ile eyaletlerin arasındaki yetki sınırlarını tayin eder. Siyaset…

Entelektüalite

Bazı devletler vardır ki onları asker sınıfı savaşlar eliyle kurar, bazı devletlerin kurucusu ise elitler uzlaşması vs gibi silahsız yollarla sivil irade kurar. Kurucusu ordu olan devletlerde siyasal hayatın en önemli konusu sivil-asker (ontolojik) ilişkileridir, diğer meseleler ana sorunun tali fonksiyonlarıdır. Kalan demokratik ülkelerde ise askerlerin (epistemolojik) konumu bellidir…

Sabit ve değişken enerjilerin biteviye çekişme alanı: Ortadoğu

1- Ülkeler Astrolojisi

Yapılar: Astrolojik bakımdan ülkelerin hem tarihi(ruhsal) oluşları hem de coğrafi(bedensel) konumlanışları birbiriyle mecz olarak o ülkelerin simgesini temsil eden burçlarla eşleşir.

A) Sabit enerjiler: Bölgeye yön vermiş en etkili sabit enerji, herşeyin olması gerektiği şekilde olması için yapılara ışık…

Batur Talu

Big picture thinker - Anlamlandırma uzmanı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store