çitlerin olmadığı bir dünya kurmak için…

ütopik devletimin anayasasını yazmaya başladım. görüleceği gibi henüz başlangıç halinde. kapitalizmden komünizme geçiş aşamasında kurulan bir devlet olarak hayal ediyorum. bu hikayeyi ortak kurgulayanlım. katkınız? /çitsiz

Komünal Konseyler Birliği Anayasa Taslağı

1. Komünal Konseyler Birliği,‭ ‬komün esasına dayanan ve konseylerin bileşkesinden oluşaan bir devlettir.‭ ‬Yönetim biçimi komünarşidir.

(“‬Komünarşi”yi,‭ ‬yetki ve sorumlulukların komünlere bırakılması anlamında kullanıyorum.‭ “Cumhuriyet” kavramına sığınmanın yanlış olduğunu düşünüyorum.)

2. Birliğin temeli komünlere dayanır.

(‬Güvenlik,‭ ‬adalet,‭ ‬sosyal bakım,‭ ‬öğrenim,‭ ‬sağlık,‭ ‬çevre,‭ ‬barınma gibi yerelde çözülebilecek temel ihtiyaçlar yerel komünler tarafından çözüme bağlanır‭; ‬çözülemeyenler tespit edilip talep olarak üst organa iletilir.‭ ‬Bu yolla yetkiler alt komünlerde,‭ ‬görevler üst komünlerde yığılır.)

3. Komünlerin sayı ve türü sınırlanamaz ve belirlenemez.

(‬Komünler,‭ ‬bir sınırla belirlenmiş‭ “‬mahalli‭” ‬komünler olabileceği gibi,‭ ‬herhangi bir sınıra tabi olmayan,‭ ‬bir alan veya konu üzerine de kurulabilir‭ ‬.‭ ‬komün,‭ ‬kendini‭ “‬komün‭” ‬olarak adlandırmak zorunda değildir.‭ ‬topluluk,‭ ‬inisiyatif gibi isimler dahi kullanabilir.‭)

4. Bir komünün kuruluş,‭ ‬yapı,‭ ‬işleyiş ve feshi kendisi tarafından belirlenir.‭ ‬Herhangi bir onay ve bildirime tabi değildir.‭ ‬Bir komünün birliğe dahli dahi herhangi bir şarta bağlı değildir.

(‬Farklı devlet tabiyetlerinde bulunan insanların kurduğu komünler de birliğin amaçlarıyla uyum içinde bulunduğu sürece,‭ ‬diledikleri takdirde birliğin parçası olabilirler.‭ ‬Hatta birliğin parçası olmadan ona katkı sunabilir veya birlikten yardım talebinde bulunabilirler.‭ ‬Bu anlamda birlik,‭ ‬klasik vatandaşlık anlayışından ayrılır.‭)

5. Hiçkimse bir komüne üye olmaya zorlanamaz.

6. Komün üyesi olsun veya olmasın tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir.

7. Birliğin amacı,‭ ‬insanların yaşadığı her yerde sınıf,‭ ‬kast,‭ ‬zümre,‭ ‬il,‭ ‬ülke gibi siyasi,‭ ‬ekonomik,‭ ‬sosyal,‭ ‬cinsel,‭ ‬ulusal,‭ ‬nesli gibi her türlü sınırı ortadan kaldırmak,‭ ‬sınıfsız sınırsız özgür bir dünya kurmaktır.‭

8. Bu amaçla birlik,‭ ‬kendisini ve hertürlü kalıcı,‭ ‬otoriter kurumu sönümlendirecek ve yeni otoriter oluşumları engelleyecek biçimde örgütler ve gerekli tedbirleri alır.

9. Birlik,‭ ‬misyonuna uygun olarak,‭ ‬dünyanın her yerindeki antikapitalist ve antiotoriter oluşum ve eylemleri destekler ve kimin kime yaptığına bakmaksızın,‭ ‬dünyanın herhangi bir yerindeki kapitalist müdahaleye,‭ ‬karşı-müdahalede bulunma hakkına sahiptir.‭

10. Konseyler‭; ‬milliyet,‭ ‬inaç,‭ ‬kültür,‭ ‬meslek,‭ ‬cins vs.‭ ‬alanlarından oluşur.

(‬Konseyler Birliği,‭ ‬klasik anlamda‭ “‬işçi,‭ ‬köylü,‭ ‬asker sovyetleri”yle sınırlı kalamaz‭)

11. Birliğin en üst organı Konseyler Meclisidir.

12. Konseyler Meclisi seçme yeterliliğine sahip herkesin katılacağı doğrudan seçimle gizlioy esası ve nispi çoğunluk sistemine göre seçilir.‭ ‬Seçilecek meclis üyeleri Üst Konseyler tarafından aday gösterilir.

(‬örn.,‭ ‬Sağlık Üst Konseyi,‭ ‬Hukuk Üst Konseyi,‭ ‬Öğrenim Üst Konseyi,‭ ‬Çevre ve Hayvan Üst Konseyi,‭ ‬Cinsler Üst Konseyi,‭ ‬Üretim Üst Konseyi…‭)

13. Konseyler Meclisi,‭ ‬kendi içinde konsey eş başkanlarını,‭ ‬Yürütme Konseyini‭ (‬Bakanlar Kurulu‭) ‬ve yürütme konseyi eşbaşkanlarını seçer.‭

14. Bütün kurumlarda bir kadın bir erkek olmak üzere eşbaşkanlık sistemi geçerlidir.‭ ‬Yalnızca cinsiyet‭ ‬(E,‭ ‬K,‭ ‬L,‭ ‬G,‭ ‬B,‭ ‬T,‭ ‬İ…‭) ‬temelli kurumlarda eşbaşkanlar aynı cinsiyetten olur.

(‬Her makam,‭ ‬müdürlükler dahil,‭ ‬eşbaşkanlık sistemine tabidir.‭)

15. Konseyler Meclisi ve Bakanlar Kurulu,‭ ‬devletlerarası ilişkiler ve tüm kamuyu bağlayan konular gibi genel tümel alanlarda yetkili olup,‭ ‬asıl görevi konseyler arasında koordinasyon sağlamak ve yerel organların yeterli olmadığı durumlarda onlara kaynak aktarmaktır.

16. Bakanlar,‭ ‬ilgili Üst Konseylerden gelmiş meclis üyelerinden seçilir.

(‬Mesela Enerji Bakanı,‭ ‬Enerji Üst Konseyinden gelen meclis üyelerinden seçilir.‭)

17. Üst konseyler,‭ ‬bir alanla ilgili kurulmuş konseylerin belli sayıda eşit temsilcisinden oluşur.

(‬Örneğin Milliyetler Üst Konseyinde‭ (‬ya da‭ “‬Etnik Üst Konsey”de‭)‬,‭ ‬çingene,‭ ‬arap,‭ ‬ermeni,‭ ‬rum,‭ ‬kürt,‭ ‬türk,‭ ‬laz…‭ ‬konseyleri ve bunlara ek olarak kendini milliyetsiz olarak tanımlayanların konseyi‭; ‬aynı şekilde,‭ ‬İnançlar Üst Konseyinde din ve mezhep konseyleri dışında inançsızlar konseyi de yeralır.‭)

18. Mesleki alan konseyleri o mesleğe sahip kişilerden seçilir.‭ ‬Kimin bir meslekten sayılacağı kanunla düzenlelnir.‭ ‬Diğer konsey üyelikleri için beyan esastır.

19. Birlikte esas olan tembellik hakkıdır.‭ ‬Üretim‭ ‬ve çalışma hayatının geleceği bu esas ilkeye göre düzenlenir.

(‬Kanunla örneğin‭ ‬6‭ ‬saatten başlayan çalışma hakkı/zorunluluğu,‭ ‬otomasyon gibi yöntemlerle‭ ‬0’‬a doğru çekilir.‭)

20. Birlik,‭ ‬halkın beslenme,‭ ‬barınma,‭ ‬iletişim,‭ ‬sağlık,‭ ‬öğrenim ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılar.

(‬Birliğin temel amacı komünizmi gerçekleştirmek olduğundan,‭ ‬önceki maddede geçen ve‭ ‬yukarıda sayılan temel ihtiyaçlardan başlayarak tüm sosyal ve kişisel ihtiyaçların karşılıksız sağlanması/elde edilmesi yönünde bir örgütlülük oluşturmakla yükümlüdür.‭)

21. Birlik hukuku,‭ ‬mülkiyet ilişkisini değil zilyetlik ilişkisini esas alır.‭ ‬Birlik,‭ ‬herhangi bir mülkiyet hakkını tanımaz.

22. Birlik,‭ ‬eğitimi değil öğrenimi esas alır

Show your support

Clapping shows how much you appreciated çitsiz’s story.